BibliografijaCOBISS Kooperativni online bibliografski sistem in servisi COBISS
BORIS SIMONČIČ [11401]

Osebna bibliografija za obdobje 1990-2012ČLANKI IN DRUGI SESTAVNI DELI


1.01 Izvirni znanstveni članek

1. MÜLLER, Janko, JERMAN, Peter, SIMONČIČ, Boris. Zdravljenje herpesa ustnic z aciklovirom = Treatment of labial herpes with acyclovir. Zobozdrav. vestn., 1990, letn. 45, št. 4-5, str. 93-96. [COBISS.SI-ID 6519513]

2. SIMONČIČ, Boris, GROŠELJ, Dušan, DRAGAŠ, Ana Zlata, MÜLLER-PREMRU, Manica. Učinek luščenja in glajenja korenine na parodoncij in subgingivalno floro = The effect of scaling and root planing on parodontium and subgingival microbial flora. Zobozdrav. vestn., 1992, letn. 47, št. 3/4, str.77-80. [COBISS.SI-ID 31597056]

3. SIMONČIČ, Boris, GROŠELJ, Dušan. Primerjava luščenja in glajenja korenin z ročnimi in soničnimi inštrumenti = Comparison of manual and sonic techniques of scaling and root planing. Zobozdrav. vestn., 1995, letn. 50, št. 3/5, str. 168-171. [COBISS.SI-ID 72015360]

4. SIMONČIČ, Boris. Vrednotenje kompozitnih plomb po dveh letih = Evaluation of composite resin fillings two years after placement. Zobozdrav. vestn., 1998, letn. 53, št. 2, str. 60-61. [COBISS.SI-ID 7985625]

5. SIMONČIČ, Boris. Kirurško zdravljenje kostnih žepov pri parodontalni bolezni = Surgical treatment of bone pockets in periodontal disease. Zobozdrav. vestn., 1998, letn. 53, št. 5, str. 139-141. [COBISS.SI-ID 8011225]

6. SIMONČIČ, Boris. Aproksimalni del plombe in delna papilotomija = Approximal part of the filling and partial papillotomy. Zobozdrav. vestn., 2000, letn. 55, št. 1, str. 19-22. [COBISS.SI-ID 11370201]


1.02 Pregledni znanstveni članek

7. SIMONČIČ, Boris. Tkivna obnova z avtolognim trombocitnim koncentratom = Tissue regeneration with autologous platelet concentrate. Zobozdrav. vestn., 2001, letn. 56, št. 2, str. 73-75. [COBISS.SI-ID 13004249]

8. SIMONČIČ, Boris. Trajno spremljanje z vsadki oskrbljenih pacientov = Long-term evaluation of patients with implants. Zobozdrav. vestn., 2002, letn. 57, št. 1, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 14329561]


1.04 Strokovni članek

9. SIMONČIČ, Boris. Steklasti cementi v zobozdravstvu. Zobozdrav. vestn., 1994, 49, št. 3, str. 79-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 71889408]

10. SIMONČIČ, Boris, KUNZELMANN, Karl- Heinz. Podlaganje kavitet = [Cavity lining]. Zobozdrav. vestn., 1998, letn. 53, št. 1, str. 22-24. [COBISS.SI-ID 8029657]

11. SIMONČIČ, Boris, KUNZELMANN, Karl-Heinz. Širjenje koreninskih kanalov s kolenčnikom za endodontijo = [A handpiece for root-canal treatment]. Zobozdrav. vestn., 1998, letn. 53, št. 1, str. 28-30. [COBISS.SI-ID 8030425]

12. SIMONČIČ, Boris. Parodontalno-endodontska predprotetična priprava zob = Periodontal and endodontic preparation of teeth prior to prosthetic treatment. Zobozdrav. vestn., 2001, letn. 56, št. 2, str. 63-67. [COBISS.SI-ID 13003481]


1.05 Poljudni članek

13. SIMONČIČ, Boris. Princip vezave kompozitov na dentin = Principles of composite adhesion to dentine. Zobozdrav. vestn., 1997, let. 52, št. 1, str. 36-37. [COBISS.SI-ID 5210585]


1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

14. SIMONČIČ, Boris. Akutna parodontalna bolečina - prikaz primera. V: IHAN HREN, Nataša (ur.). Ustna in obrazna bolečina : zbornik predavanj : 7. strokovni seminar, Ljubljana, 26. novembra 2005. Ljubljana: Združenje za maksilofacialno in oralno kirurgijo Slovenije, 2005, str. 38-39. [COBISS.SI-ID 20286681]


1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

15. SIMONČIČ, Boris, JURIČ, R., SEME, Katja. Peri-implant tissue reaction to bacterial plaque. J. clin. periodontol., 2003, letn. 30, suppl. 4, str. 9. [COBISS.SI-ID 16245977]

16. JURIČ, R., SIMONČIČ, Boris, SEME, Katja, KANSKY, Andrej, SOTOŠEK, Borut. Longterm effect of sonic toothbrush on periimplant tissues and microbiota. J. dent. res., 2004, letn. 83, št. Spec Issue A, [str. 836]. [COBISS.SI-ID 17485529]

17. SIMONČIČ, Boris, COVANI, U., BARONE, A., MARCONCINI, S. Resistance of the implant/abutment morphology to lateral force. J. clin. periodontol., 2006, letn. 33, suppl. 7, str. 67. [COBISS.SI-ID 21242329]

18. SIMONČIČ, Boris, SEME, Katja, SODJA, Eva. Ultrasonic vs. curette scaling in transcanine region : a comparison of clinical and microbiological outcome. J. clin. periodontol., 2006, letn. 33, suppl. 7, str. 113. [COBISS.SI-ID 21242585]

19. SIMONČIČ, Boris, MULEJ, Marija, MATOH, U. The effect of 980-nm diode laser on the periodontal microflora. J. clin. periodontol., 2009, letn. 36, suppl. , str. 112. [COBISS.SI-ID 25627865]

20. MULEJ, Marija, MATOH, U., SIMONČIČ, Boris. Application of 980-nm diode laser in flap operation. J. clin. periodontol., 2009, letn. 36, suppl. , str. 126. [COBISS.SI-ID 25628121]


1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

21. SIMONČIČ, Boris, GROŠELJ, Dušan, DRAGAŠ, Ana Zlata, MÜLLER-PREMRU, Manica, MUELLER, J. Vpliv oralne higiene in subgingivalnega debridementa na mikrobno floro. V: Zbornik-program. [Ljubljana: Združenje specialistov za ustne, zobne bolezni in parodontologijo, 1990]. [COBISS.SI-ID 22418905]

22. GROŠELJ, Dušan, HIENG, Sašo, KOCJAN-ANŽIČ, Marta, SIMONČIČ, Boris, VRBIČ, Vitomir. Programska oprema Hipokrat - zobna ambulanta. V: VII. Slovenski parodontološki dnevi, Radenci 10.-11.4.1992. Ljubljana: Sekcija za zobne bolezni, ustne bolezni in parodontologijo, 1992. [COBISS.SI-ID 22420697]

23. SIMONČIČ, Boris, GROŠELJ, Dušan, DRAGAŠ, Ana Zlata, MÜLLER-PREMRU, Manica. Učinek enkratnega strganja in glajenja zobne korenine na klinično stanje parodoncija in razmerje bakterijskih morfotipov. V: VII. Slovenski parodontološki dnevi, Radenci 10.-11.4.1992. Ljubljana: Sekcija za zobne bolezni, ustne bolezni in parodontologijo, 1992. [COBISS.SI-ID 22419417]

24. SIMONČIČ, Boris. Podlaganje kavitet. V: 9. Lekovi stomatološki dnevi in 7. simpozij iz zobnih bolezni in endodontije. Zbornik povzetkov predavanj : Bled, 18. in 19. april 1997. Ljubljana: Lek - SPE Dental, 1997, str. 21. [COBISS.SI-ID 14845913]

25. JURIČ, R., SIMONČIČ, Boris, SEME, Katja, KANSKY, Andrej, SOTOŠEK, Borut. Elektrovibracijska zobna ščetka - 4 leta kliničnih izkušenj. V: JOVANOVIČ, Katarina (ur.), VELKOV, Aleksander (ur.). Iz prakse za prakso. Ljubljana: Slovensko zdravniško društvo, Stomatološka sekcija, 2004, str. 25. [COBISS.SI-ID 18950873]

26. SIMONČIČ, Boris. Odstranitev medzobne papile. V: 11. simpozij zobnih bolezni in endodontije, Bled 15. in 16. april 2005. Zbornik. Bled: Sekcija za zobne bolezni in endodontijo (SZD), 2005. [COBISS.SI-ID 20623833]


NERAZPOREJENO


27. MÜLLER, Janko, SIMONČIČ, Boris. Lečenje labijalnog herpesa aciklovirom. Krka med. farm., Supl. (Srpskohrv. izd.). [Srpskohrvatsko izd.], [1], [1], str. 16-20. [COBISS.SI-ID 23768322]

28. MÜLLER, Janko, SIMONČIČ, Boris. Zdravljenje herpesa ustnic z aciklovirjem. Krka med. farm., Supl. (Slov. izd.). [Slovenska izd.], [1], [1], str. 16-20. [COBISS.SI-ID 23784962]

29. MÜLLER, Janko, JERMAN, Peter, SIMONČIČ, Boris. Zdravljenje herpesa ustnic z Aciklovirom. Zobozdrav. vestn., 45, 4-5, str. 93-96. [COBISS.SI-ID 19901186]

30. SIMONČIČ, Boris. Predstavitev novega inštrumenta - nosilca za cementiranje solitarnih sider. Zobozdrav. vestn., 47, št.1/2 (1992), str.45. Ilustr. [COBISS.SI-ID 31531776]

31. SIMONČIČ, Boris. Nasadni inštrumenti za endodontsko pripravo koreninskega kanala. Zobozdrav. vestn., 48, št. 4/5 (1993), str. 100-101. Ilustr. [COBISS.SI-ID 53704704]

32. SIMONČIČ, Boris. Klinische Studie für verschiedene Füllungstechniken im Seitenzahnbereich : Dissertation zum Erwerb des Doktorgrades der Zahnheilkunde an der Medizinischen Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität zu München. [S. l.: B. Simončič, 1999?]. 94 str, ilustr. [COBISS.SI-ID 109702656]Zahteva za izpis bibliografije je bila poslana z računalnika: 84.52.128.69
Izpis bibliografskih enot: vse bibliografske enote
Izbrani format bibliografske enote: ISO 690

Vir bibliografskih zapisov: Vzajemna baza podatkov COBISS.SI/COBIB.SI, 29. 9. 2011